D ile başlayan ilaçlar » Tripharma » DEFLAMAT-IM 75 MG 4 AMPUL

DEFLAMAT-IM 75 MG 4 AMPUL

 • İlaç Firması :
  TRIPHARMA
 • Barkod :
  8699772750378
 • Fiyatı :
  4,88TL
 • SB.atc:
  M01AB05
 • Etkin madde :
  diklofenak
 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AB Asetik asit türevleri
  M01AB05 diklofenak

diklofenak etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 100-200mg/gün 3-4 dozda.Lokal günde 3-4 kez.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, siklosporin, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

DEFLAMAT IM AMPUL
PROSPEKTÜS
FORMÜLÜ :
Beher 3 ml’lik steril ampul; 75 mg Diklofenak sodyum; 30 mg Mannitol; 3 mg Asetilsistein;
105 mg Benzil alkol; 600 mg Propilen glikol; 0.7 mg Sodyum hidroksit ve kafi miktarda
enjeksiyonluk su içerir.
FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER :
Bir prostaglandin sentetaz inhibitörü olan diklofenak sodyum; antienflamatuar, analjezik ve
antipiretik etkiye sahiptir.
Özellikle romatizmal olgularda, a , sabahlar görülen kat k ve eklem enflamasyonlar nda
yarar sa larken fonksiyonlar da düzeltir.
Intramüsküler yoldan uygulanan 75 mg Diklofenak sodyum (bir ampul) yakla k 20 dakika
içerisinde plazmadaki doruk düzeyine ula r. Plazma konsantrasyonu, verilen dozla do ru
orant r. Önerilen doz ve sürelerde kullan ld nda plazmada birikim yapmaz.
Diklofenak sodyum’un % 99’undan fazlas , geri dönü ümlü olarak plazma albuminine
ba lan r. Terminal yar ömrü 1-2 saattir.
En yüksek plazma düzeyine ula ld ktan 2-4 saat sonra sinoviyal s da da doruk düzeylere
eri ilir ve bu konsantrasyonda, plazmadakinden daha yüksek olarak kal r.
Biotransformasyonunu; ço unlu u hidroksilasyonla olu an metabolitleri ve %1’den az
miktar de meyen molekül biçiminde idrarla at r. Geri kalan k sm n at lmas ise
feçesledir.
Renal ve hepatik fonksiyon bozukluklar nda, ilac n farmakokineti i de memektedir. Ayn
ekilde, de ik ya lardaki hastalarda; absorpsiyon, metabolizma ve eliminasyonda farkl k
gözlenmemi tir.
END KASYONLARI :
Deflamat IM Ampul; romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit,
spondilartrit, eklem d romatizmal durumlar, vertebral kolona ili kin a lar, travmaya ba
lar, postoperatif a ve enflamasyon, akut gut ataklar , renal ve safra koliklerinde
endikedir.
KONTREND KASYONLARI :
Diklofenak sodyum’a kar , önceden olu mu a duyarl k durumlar ile, aspirin ve di er
NSA ilaçlar n, ast m, ürtiker ve di er tipte alerjik reaksiyonlar olu turdu u hastalarda
kullan lmamal r. Aktif veya üpheli peptik ülser ile gastrointestinal kanamas olanlarda
kontrendikedir
DEFLAMAT IM AMPUL
UYARILAR/ÖNLEMLER:
Ülseratif kolit gibi gastrointestinal sisteme ili kin hastal olanlarda özenle kullan lmal r.
Ya hastalar, gastrointestinal kanama ve perforasyona kar daha fazla risk alt nda
bulundu undan, bu gibi kimselerde tedavi edici en dü ük dozlar kullan lmal r. Yine de ad
geçen belirtiler görüldü ünde ilaç kullan kesilmelidir.
Kardiyak ve renal fonksiyon bozuklu u olanlarda kullan rken, renal fonksiyon yak ndan
izlenmeli gerekirse ilac n kullan kesilmelidir.
Di er NSA ilaçlarla da olabildi i gibi, Diklofenak sodyum kullan s ras nda, transaminaz
düzeyinde yükselme görülebilir. Özellikle uzun süreli kullan mda hastan n karaci er
fonksiyonlar yak ndan izlenmeli ve gerekirse tedavi kesilmelidir. Hepatik porfirili hastalarda
kullan lmamal r.
Di er NSA ilaçlarla da oldu u gibi, Diklofenak sodyum baz duyarl ki ilerde anaflaktik
reaksiyonlara neden olabilir. Tedavi s ras nda, santral sinir sistemine ili kin bir bozukluk
görüldü ünde, hastaya makinal araç kullan lmamas söylenmelidir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullan labilece ine dair yeterli bilgi bulunmad ndan bu
dönemlerde kullan lmas tavsiye edilmez.
YAN ETK LER/ADVERS ETK LER:
En s k görülen yan etkiler, gastrointestinal sisteme ili kin olanlard r. Bunlar n içinde bulant ,
kusma, diyare, gaz, ender olarak gastrointestinal kanama ve perforasyon say labilir.
Daha az s kl kla görülmek üzere, ba a ve ba dönmesi, görme bozukluklar , i itme
bozukluklar , irritabilite say labilir.
Ender olarak ürtiker, ekzema, a duyarl k, hemaglobinde azalma, lökopeni, hemolitik
anemi, ödem, palpitasyon, a duyarl k reaksiyonlar , anaflaktik reaksiyonlar, serum
transferaz enzimlerinde yükselme ve renal yetersizlik rapor edilmi tir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜ ÜNDE DOKTORUNUZA BA VURUNUZ.
LAÇ ETK LE MELER VE D ER ETK LE MELER :
Birlikte kullan ld nda, digoksin ve metotreksat’ n serum düzeyleri yükselebilir.
Siklosporin’in nefrotoksisitesi artabilir. Diklofenak sodyum, lityum’un renal klirensini
azaltarak lityum plazma düzeyini artt rabilir.
Direkt bir sebep ili kisi ortaya konmam olmakla birlikte; insülin ya da hipoglisemik ajan
kullananlarda, bu ilaçlar n dozunu yeniden ayarlamak gerekebilir.
Diüretiklerin aktivitesini inhibe edebilir; potasyum tutucu diüretikler ile birlikte
kullan ld nda, serum potasyum düzeyi izlenmelidir.
Genel bir uygulama olarak; di er enjektabl çözeltiler ile kar rarak verilmemelidir.
DEFLAMAT IM AMPUL
Di er NSA ve glukokortikoid ilaçlarla birlikte kullan ld nda yan etkileri artabilir. Di er
NSA ilaçlarda oldu u gibi yüksek dozda (200 mg’ n üzeri) kullan lan Diklofenak Sodyum
trombosit agregasyonunu geçici olarak inhibe edebilir.
Bütün di er NSA ilaçlarda oldu u gibi, Metotreksat ile ayn dönemde kullan ld nda,
Metotraksat al nd ktan 24 saat önce ve sonra Diklofenak Sodyum dikkatle uygulanmal r.
KULLANIM EKL VE DOZU :
Hekim taraf ndan ba ka bir ekilde önerilmedikçe ;
Eri kinler için günde 1 ampul uygulan r. Enjeksiyon, üst d kadrana, intragluteal olarak
derine yap r. Kolik ve benzeri durumlarda, her bir kalçaya bir kez olmak üzere günde 2
ampul uygulanabilir. E er gerekirse renal kolikte ilk kez intramusküler ampulden, 30 dakika
sonra ikinci ampul uygulanabilir.
Toplam günlük doz 150 mg Diklofenak sodyum’u geçmemelidir.
Deflamat IM Ampul intravenöz olarak uygulanmaz. Deflamat IM Ampul iki günden daha
fazla uygulanmamal r.
DOZ A IMI :
dozda kullan ld nda destekleyici ve semptomatik tedavi uygulan r. Bu gibi
durumlarda, zorlu diurez, dializ ya da hemoperfüzyon etkisizdir.
SAKLAMA KO ULLARI :
25oC’ nin alt nda, oda s cakl nda, ktan koruyarak saklay z.
CAR TAKD M EKL VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Renkli bask karton kutuda effaf, 3 ml’lik 4 ve 10 ampullük ambalajlarda prospektüs ile
birlikte.
RUHSAT SAH :
KLINGE PHARMA lisans ile
TR PHARMA LAÇ SAN. VE T C. A. .
Maslak - STANBUL
RUHSAT TAR VE RUHSAT NO:
18.01.2001 – 196/33
MAL YER :
DOL LAÇ DOLUM SANAY VE T CARET A. .
Topkap - STANBUL
Reçete ile sat r.
Prospektüs Onay Tarihi: 05.02.2001

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

diklofenak etkin maddesini içeren ilaçlar


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.