C ile başlayan ilaçlar » Liba » CONVULEX 50 MG 100 ML ŞURUP

CONVULEX 50 MG 100 ML ŞURUP

 • İlaç Firması :
  LIBA
 • Barkod :
  8699510572729
 • Fiyatı :
  11,9TL
 • SB.atc:
  N03AG01
 • Etkin madde :
  valproik asit
 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N03 ANTİEPİLEPTİKLER
  N03A ANTİEPİLEPTİKLER
  N03AG Fatty asit türevleri
  N03AG01 valproik asit
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 1.5g Oral-rektal-parenteral

valproik asit etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Migren profilaksisi, bipolar bozukluk ve epilepside, antiepileptik.
Yetişkinde başlangıç 600mg (idame max 2500mg). Çocukta başlangıç 10-20mg/kg/gün.

Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, hepatik porfiri.

Etkileşim; psikotrop ilaçlar, alkol, fenobarbital, primidon, fenitoin, karbamazepin, lamotrijin, zidovudin, antikoagulanlar, salisilik asit, temozolomid, felbamat, meflokin, klorokin, simetidin, eritromisin, karbanepem, kolestramin.

Yan etkiler; kanama zamanı uzaması, trombositopeni, agranülositoz, lenfositoz, lökopeni, hiperamonyemi, depresyon, ataksi, vertigo, tremor, bulantı, diyare, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil) etken maddesi mevcut kullanımına ek olarak bipolar bozukluk endikasyonunda psikiyatri (erişkin veya pediatrik) ve nöroloji (erişkin veya pediatrik) uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporu ile diğer hekimlerce reçetelenebilir.

Prospektüs

Convulex pediatrik şurup
50mg/ml
03.12.2003'e göre düzenlenmiş prospektüs
CONVULEX
Pediatrik Şurup 50 mg/ml
Formülü:
(5 ml için)
Aktif madde; Sodyum valproat 250mg
Diğer maddeler; Lycasin, metilhidroksibenzoat, propilhidroksibenzoat,
sakkarin sodyum, sodyum siklamat
Farmakolojik Özellikleri:
Farmakodinamik özellikleri:
Sodyum valproat geniş spektrumlu antiepileptik bir ajandır.
Antikonvülsan etkisi beyinde inhibitör bir nörotransmitter olan gamma
aminobutirik asid (GABA) metabolizması üzerine olan etkisine bağlı olduğu
düşünülmektedir.
Farmakokinetik özellikleri:
Oral alınımından sonra sodyum valproat gastrointestinal kanaldan hızla ve
tamamen emilir. Plazma pik seviyelerine oral alınımından 1-4 saat sonra
ulaşılır. Birlikte alınan yiyeceklerle emilen madde miktarı değişmez. Kararlı
plazma konsantrasyonlarına dozlama aralıklarına bağlı olarak 3-4 gün içinde
ulaşılır. Terapötik serum düzeylerinin 50-100 μg/ml civarında olması yeterli
tedaviyi sağlamaktadır. Sodyum valproat plazma proteinlerine %90 düzeyinde
bağlanır. Beyin omurilik sıvısı konsantrasyonları aktif maddenin serbest kısmı
ile doğrudan ilintilidir. Verilen dozun %1 ila 3’ü değişmemiş şekilde
böbreklerden atılır. Aktif maddenin büyük bölümü karaciğerde
glukuronidasyon ve oksidasyona uğrar. Metabolitleri ise böbrekler yoluyla
atılır. Plazma yarı ömrü 6-16 saat arasındadır.
Endikasyonları:
Jeneralize ve parsiyel epilepsiler
-Primer jeneralize epilepsiler:
*Petit mal epilepsiler
piknoleptik absans
myoklonik ve astatik nöbetler (Lennox Sendromu)
mpulsif petit mal (myoklonik petit mal)
nfantil spasmlar (West sendromu)
*Grand mal epilepsiler
-Parsiyel nöbetler: Basit veya kompleks nöbetler
-Özellikle kompleks semptomlarla karakterize sekonder jeneralize olabilen
parsiyel fokal nöbetler
-Karışık tip nöbetler
Çocuklarda febril konvülziyonların profilaksisinde: Yüksek risk altındaki ve en
az bir kez konvülziyon geçirmiş olan süt çocukları veya küçük çocuklarda.
Kontrendikasyonları:
Convulex;
-Bireysel veya ailesel karaciğer hastalığında (Child-Pugh C),
-Belirgin karaciğer yetmezliğinde (akut veya kronik),
-Hemorajik diyatez vakalarında,
-Pankreas fonksiyonlarının yetmezliğinde,
-Porfiride,
-Sodyum valproata karşı aşırı duyarlılığı olan vakalarda kontrendikedir.
Uyarılar/ Önlemler:
Uyarılar:
Karaciğer disfonksiyonu:
Valproik asit ile tedavi sırasında bazen fatal karaciğer yetmezliği
görülebilmektedir. ki yaşın altındaki ve multipl antikonvülsanlar kullanan,
konjenital enzim metabolik rahatsızlıkları olan, mental geriliğin eşlik ettiği
şiddetli nöbet rahatsızlıkları olan ya da organik beyin lezyonları olan
çocuklarda bu karaciğer yetmezliği riski çok daha fazladır. Bu grup çocuklarda
valproik asit büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Genellikle tedavinin ilk altı ayı
içinde non-spesifik semptomlarla (nöbetlerin kontrol edilememesi, kaslarda
zaafiyet, letarji, yüzde ödem, iştahsızlık, kusma) ortaya çıkabilen bu duruma
karşı hasta yakından izlenmelidir.
Erken teşhis için klinik semptomlar önemlidir. Sarılık öncesi görülebilecek
aşağıdaki belirtiler, özellikle risk altındaki hastalarda dikkate alınmalıdır.
-Spesifik olmayan ve genellikle ani ortaya çıkan ve bazen sürekli kusma ve
karın ağrısının eşlik ettiği asteni, anoreksi, yorgunluk hali ve başdönmesi
-Epilepsili hastalarda nöbetlerin tekrarlaması
Bu tip klinik belirtiler görüldüğünde hastanın derhal doktora başvurması
gerektiği bildirilmelidir. Hasta çocuksa aynı uyarı ailesine yapılmalıdır. Klinik
muayene ve karaciğer fonksiyonunun biyoloijk değerlendirilmesini içeren
incelemeler derhal gerçekleştirilmelidir.
Önlemler:
Tedavi başlangıcında doktor diğer kullanılan ilaçları kesin olarak bilmelidir.
Convulex (valproik asit) tedavisine başlanmadan önce muhakkak karaciğer
fonksiyon testleri ve kan koagülasyon değerleri saptanmalı ve dozaj
artırıldığında veya iki aylık dönemlerle trombosit agregasyonu ve fibrinojen
seviyeleri kontrol edilmelidir. Hipofibrinojemi ve koagülasyon bozuklukları,
transaminaz değerlerinin yaklaşık 3 kat yükselmesi, serum alkali fosfataz ve
bilirübin seviyelerinin yükselmesi gibi toksik hepatit belirtileri görüldüğünde
tedavi kesilmelidir.
Transaminaz değerlerinde düşük düzeyde artma görülmesi halinde ise dozaj
azaltılmalı ve koagülasyon değerlerinin yanısıra karaciğer fonksiyon testleri de
kontrol edilmelidir.
3 yaşın altındaki çocuklarda sodyum valproat uygulanacaksa monoterapi
önerilir, ancak tedaviye başlamadan önce sodyum valproatın potansiyel
yararına karşılık karaciğer harabiyeti riski bu gruptaki hastalarda iyi
değerlendirilmelidir. 3 yaşın altındaki hastalarda aynı zamanda salisilat
kullanımı, karaciğer toksisitesi riski nedeniyle önlenmelidir.
Çok ender olarak pankreatit bildirilmesine rağmen ciddi abdominal ağrı ve
kusma görülmesi halinde ise serum amilaz değerleri kontrol edilmeli,
sonuçların patolojik düzeyde çıkması halinde tedavi kesilmelidir.
Convulex idrar analizlerinde ketonların pozitif değer vermesine neden olabilir.
Convulex kullanan hastalarda cerrahi müdahelelerden önce trombosit sayısı
ve pıhtılaşma ve kanama zamanı değerleri incelenmelidir.
Böbrek yetersizliği olanlarda serbest valproik asidin serum yoğunluğunun
artabileceği göz önünde bulundurulmalı ve doz azaltılmalıdır.
Üre siklusu enzim defekti şüphesi olduğunda, tedaviye başlamadan önce
metabolik tetkikler yapılmalıdır. Çünkü valproatın hiperamonemiyi artırma riski
vardır.
Her ne kadar sodyum valproat ile immün bozukluklar çok ender görülmüşse
de, sistemik lupus eritematozuslu hastalarda sodyum valproatın potansiyel
yararı ile riski iyi değerlendirilmelidir.
Şurup 0.05 BE/ml karbonhidrat içerdiğinden diyabetiklerde dikkat edilmelidir.
Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı:
Gebelik kategorisi D.
Tedavi edilmiş epilepsili annelerden elde edilen deneyimler sonucunda,
gebelik süresince valproat kullanımına ilişkin riskler şu şekilde tanımlanmıştır:
Epilepsi ve antiepileptiklerle ilgili riskler:
Epilepsisi olan ve antiepileptik tedavi gören annelerin çocuklarında
malformasyon görülme riski oranı genel nüfüsunkinin (yaklaşık %3) 2-3
katıdır. Kombine tedavi gören kadınların çocuklarında malformasyon daha
yüksek oranda görülmektedir, ancak tedavinin ve hastalığın birbiri ile
bağlantıları kesin olarak saptanmamıştır. Sık rastlananlar, dudak yarığı ve
kardiyovasküler malformasyonlardır.
Antiepileptik tedavinin birden kesilmesi annede hastalığın şiddetlenmesine
neden olur, bu da fetüs üzerinde zararlıdır.
Sodyum valproat ile ilgili risk:
Gebeliğin ilk üç ayında sodyum valproata bağlı toplam malformasyon riski
diğer antiepileptik ajanlara bağlı riskten yüksek değildir. Bu etkilerin görülme
sıklığı henüz kesin saptanmamıştır. Fasial dismorfi vakaları bildirilmiştir.
Özellikle kol ve bacaklarda olmak üzere, az sayıda multipl malformasyon
vakası gözlenmiştir.
Sodyum valproat daha çok miyelomeningosel, spina bifida gibi nöral tüp
defektine neden olur, bu etkinin görülme sıklığı tahminen %1-2’dir.
Yukarıdaki veriler ışığında:
- Antiepileptik tedavi gören kadınnın gebe kalması tavsiye edilmez.
- Eğer hasta gebe kalmak istiyorsa bu, antiepileptik tedaviyi gerektiren
endikasyonun gözden geçirilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmeli ya da
folat takviyesi düşünülmelidir.
- Valproat ile yapılmakta olan antiepileptik tedavi eğer etkili ise gebelik
sırasında durdurulmamalıdır. Monoterapi tercih edilmelidir; etkili minimum
günlük doz, bölünmüş dozlar halinde gün içine yayılarak uygulanmalıdır. Yine
de hasta antenatal dönemde özel kontrol altında tutularak nöral tüp defekti
veya diğer bir malformasyon oluşursa vaktinde saptanmalıdır.
Özetle; hamilelerde gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır ve daima yarar/risk
oranı göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer preparatlarla kombinasyondan
mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Hepatik yetmezlik fatal sonuçlanabilir.
Fetus üzerine teratojenik etkisi vardır.
Yenidoğandaki riskler:
Gebelik süresince anneleri sodyum valproat almış yenidoğanlarda, nadir
hemorajik sendrom vakaları bildirilmiştir. Bu hemorajik sendrom
hipofibrinojenemi ile ilişkilidir; fatal olabilen afibrinojenemi de bildirilmiştir. Bu
hipofibrinojenemi muhtemelen koagülasyon faktörlerinin azalmasıyla ilgilidir.
Bununla beraber bu sendromun, Vitamin K’ya bağlı faktörlerin, fenobarbital ve
diğer enzim indükleyici ilaçlara bağlı azalması ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
Bundan dolayı yenidoğanda, trombosit sayımı, fibrinojen plazma düzeyi,
koagülasyon testleri ve koagülasyon faktörleri tetkik edilmelidir.
Laktasyonda:
Anne sütündeki valproat miktarı düşük olup annenin serum düzeyinin %1 ile
%10 arasındadır. Bugüne kadar neonatal dönemde kontrol altında tutulmuş
ve anne sütü ile beslenmiş çocuklarda klinik etkilere rastlanmamıştır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Alkolle beraber alındığında, özellikle tedavi başlangıcında, araba veya iş
makinesi kullanılmamalıdır.
Yan Etkileri/Advers Etkiler:
Çok ender ağır karaciğer ve pankreas rahatsızlıkları belirtilmiştir (Bkz
Uyarılar/Önlemler). Tedavinin ilk altı ayında mutlaka dikkat edilmesi gereken
semptomlar; üst karın ağrıları, kusma, iştahsızlık, yorgunluk, dermansızlık,
sarılık, asit toplanması ve merkezi sinir sistemi bozukluğu. Böyle bir durumda
doktora başvurunuz.
Teratojenik risk bildirilmiştir (Bkz Uyarılar/Önlemler-Gebelik).
Convulex şurup genelde iyi tolere edilmektedir. En sık görülen yan etkileri
bulantı, kusma ve iştahsızlıktır. Tedavi başlangıcında görülüp, dozun
düşürülmesi ile (doktor tarafından) ve ilacın yemek esnasında veya yemek
sonrasında alınması ile kaybolur.
Ayrıca iştah artışı, kilo alımı, mide ağrısı, mide spazmı, ishal ve kabızlık
bildirilmiştir.
Amenore ve menstrüel düzensizlik bildirilmiştir. Nedensel ilişkisi belirlenmemiş
polikistik over hastalığı, nadiren bildirilmiştir.
Yorgunluk hissi, baş dönmesi, baş ağrısı, depresif bozukluk halleri, agresyon,
istemsiz hareketler, hareket güçlüğü, kramplar, ataksi, titreme, konuşma
bozukluğu, nistagmus, çift görme ender görülen yan etkileridir.
Konfüzyon; tedavi sırasında ender olarak stupor veya bazen geçici komaya
(ensefalopati) kadar gidebilen letarji, tek başına veya konvülziyonlarda artışla
birlikte görülmüştür ve tedavi durdurulduğunda veya doz azaltıldığında
azalmıştır. Bu etkiler genellikle birden fazla ilaçla tedavi sırasında (özellikle
fenobarbital) ve valproat dozu birden artırıldığında ortaya çıkar.
Delirium, bilinç kaybı çok ender gözlenmiştir.
Kan tablosu değişiklikleri, pıhtılaşma bozuklukları (peteşiler veya ekimoz
oluşumu eğilimi) ve çok ender vakalarda anemi ve kan yapım bozukluğu
olabilir. Özellikle yüksek dozlarda ve genellikle klinik belirtilerin görülmediği;
fibrinojende izole azalma veya kanama zamanında uzama (sodyuym
valproatın trombosit agregasyonunun ikinci fazı üzerinde inhibitör etkisi vardır)
bildirilmiştir.
Çok ender olarak allerjik deri döküntüleri, bazen saç dökülmesi de olabilir,
geçicidir ve tedavi gerektirmez. Vaskülit görüldüğü bildirilmiştir.
Nadir vakalarda toksik epidermal nekroliz, Stevens-Johnson sendromu,
eritema multiforme bildirilmiştir.
Sıklıkla karaciğer fonksiyon testlerinde değişikliğe neden olmayan orta
derecede hipermaonemi ortaya çıkabilmektedir. Bu durum tedavinin
kesilmesini gerektirmez. Nörolojik semptomların eşlik ettiği hiperamonemi de
bildirilmiştir. Bu vakalarda daha ileri tetkiklere başvurulmaldır (Bkz Önlemler).
Geridönüşümlü veya geri dönüşümsüz olabilen işitme kaybı nadiren
bildirilmiştir; bununla beraber kesin bir neden sonuç ilişkisi henüz
belirlenememiştir.
Valproat tedavisine bağlı geri dönüşümlü Fanconi sendromu birkça vakada
bildirilmiştir, fakat etki mekanizması henüz belirlenememiştir.
Ayrıca Reye sendromu da (yüksek ateş, kusma, dezoryantasyon, hareket
kaybı, kramplar, bilinç kaybı, karaciğer büyümesi, pıhtılaşma bozukluğu)
bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BR ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ
laç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler:
Santral sinir sistemi depresanları (nöroleptikler, MAO inhibitörleri,
antidepresanlar ve benzodiazepinler) ya da alkol ile birlikte kullanıldığında
santral depresan etkiler artar. Bu nedenle klinik takip ve gerekiyorsa doz
ayarlanması önerilir. Alkolle birlikte kullanılmaması önerilir.
Valproik asit, fenobarbitalin serum düzeylerini artırır (karaciğerde yıkımı inhibe
olduğu için). Bu da ciddi santral sinir sistemi depresyonu ile sonuçlanabilir.
Özellikle çocuklarda sedasyon görülebilir. Kombine tedavinin ilk 15 gününde
hasta yakından izlenmeli ve ilk sedasyon belirtileri görüldüğünde hemen
fenobarbital dozu azaltılmalıdır. Gerekirse plazma fenobarbital düzeyleri
kontrol edilmelidir. Primidon da keza barbitürata metabolize olduğundan aynı
etkileşim söz konusudur.
Fenitoin ile birlikte kullanımı sırasında fenitoin dozu klinik duruma göre
ayarlanmalıdır. Sodyum valproat fenitoinin total plazma konsantrasyonunu
artırır. Daha da önemli olarak serbest fenitoin yoğunluğu artabilir, bu durumda
doz aşımı belirtileri ortaya çıkabilir (valproik asit plazma proteinlerine
bağlanma noktalarında fenitoinin yerini alır ve karaciğerde parçalanmasını
yavaşlatır). Bu nedenle klinik takip önemlidir ve fenitoin plazma düzeyleri
saptanırken serbest formu dikkate alınmalıdır.
Valproat karbamazepinin toksik etkisini potansiyelize edebileceğinden, bu iki
ilacın kombine kullanımında klinik toksisite olabileceği bildirilmiştir. Kombine
tedavinin özellikle başlangıç döneminde gerekli görüldüğünde doz ayarlaması
ile birlikte klinik takip önemlidir.
Valproat lamotrijinin metabolizmasını azaltır; gerektiğinde dozlar (lamotrijin
dozu azaltılarak) yeniden düzenlenmelidir.
Valproat zidovudinin plazma konsantrasyonunu artırarak, zidovudinin
toksisitesini artırabilir.
Enzim indükleyici etkisi olan antiepileptikler (fenitoin, fenobarbital,
karbamazepin) valproatın serum yoğunluklarını azaltır. Kombine tedavide
dozlar kan düzeyine göre ayarlanmalıdır. Diğer yandan, felbamat ile
valproatın kombine kullanımı, valproat serum konsantrasyonunu artırabilir.
Valproat dozu izlenmelidir.
Meflokin, valproik asit metabolizmasını artırır ve konvülzan etkisi vardır. Bu
nedenle kombine tedavide epileptik nöbetler görülebilir.
Yüksek oranda serum proteinlerine bağlanan ilaçlarla birlikte alındığında ise
(aspirin, karbamazepin ve dikumarol gibi) serum valproat düzeylerinde
değişiklikler olur. Serumdaki serbest valproat düzeyi artabilir.
Klonazepam ile birlikte kullanımı sırasında her iki ilacın da terapötik etkilerinin
azalması söz konusudur.
Valproatın serum düzeyleri aynı zamanda simetidin veya eritromisin
kullanılırsa artabilir.
Valproatla birlikte proteinlere yüksek oranda bağlanan ajanlar (asetil salisilik
asit) kullanıldığında serumdaki serbest valproat düzeyi artabilir.
Valproatın genelde enzim indükleyici etkisi yoktur; bu nedenle, hormonal
kontraseptif kullanan kadınlarda östroprogestatiflerin etkisini azaltmaz.
Aynı zamanda vitamin K antagonisti antikoagülan kullanılıyorsa protrombin
düzeyi yakından takip edilmelidir.
Kullanım Şekli ve Dozu:
Günlük doz hastanın yaşı ve vücut ağırlığı dikkate alınarak düzenlenmelidir ve
kişiden kişiye değişen yanıt gözönünde bulundurulmalıdır. Serum
konsantrasyonu ve terapötik etki arasında net bir ilişki kurulamadığından,
günlük doz klinik yanıta göre hesaplanmalıdır. Eğer nöbetlerin kontrolü yeterli
düzeyde değilse veya advers etkilerden şüphe ediliyorsa klinik takibe ek
olarak valproik asidin plazma düzeyinin saptanması düşünülebilir.
Gastroentestinal tahriş şikayeti olan vakalar Convulex şurubu yiyeceklerle
birlikte ve bir miktar su içerek alabilirler.
Convulex şurubun başlangıç dozu genellikle 10-15 mg/kg/gün olarak
hesaplanır. Bu doz bir haftalık dönemlerle 5-10 mg/kg/gün olmak üzere,
nöbetler önlenene kadar artırılabilir. Günlük ortalama doz; süt çocukları ve
çocuklarda 30 mg/kg, ergenlik çağındaki çocuklarda ve erişkinlerde 20-30
mg/kg (kapsül veya CR tablet formları tercih edilmelidir) şeklindedir.
Günlük maksimum doz 60 mg/kg’dır.
Çocuklarda ortalama doz tablosu:
7.5 -14 kg 3-9 ml
14 -21 kg 6-12 ml
21 - 32 kg 12-18 ml
Yukarıda verilen günlük dozun birkaç defaya bölünmesi önerilmektedir.
Günlük tedavi dozunun 15 mg/kg’ı geçmediği ve valproik asit ile monoterapi
yapıldığı durumlarda bu doz günde bir defada ve akşamüstü verilebilir.
Bir başka antiepileptik tedaviden Convulex tedavisine geçerken, iki hafta
içinde yavaş yavaş Convulex dozu artırılarak optimum doz ayarlanmalı ve
diğer preparatlarla tedavi azaltılarak kesilmelidir.
Eğer gerekiyorsa başka bir antiepileptik ilavesi yavaş yavaş doz artırılarak
yapılmalıdır (Bkz. laç etkileşimleri).
Doz Aşımı:
Sodyum valproatın aşırı dozda alınması, musküler hipotoni, hiporefleksi,
myozis somnolans ve solunum fonksiyonlarının eşlik ettiği komaya neden
olabilir. Ancak semptomlar değişiklik gösterebilir ve çok yüksek plazma
düzeylerinde nöbetler bildirilmiştir.
Tedavi: lacın mide barsak kanalından hızlı emilmesi nedeniyle gastrik lavajın
çok yararı yoktur. Gastrik lavaj ilacın alımından 10-12 saat sonrasına kadar
yararlı olabilir. Tedavi destekleyicidir (ozmotik diürez, kardiyak ve respiratuar
takip). Önemli olan idrar çıkışının sağlanmasıdır. Ağır vakalarda diyaliz veya
kan değiştirilmesi uygulanabilir. Nalokson’un valproik asidin santral depresan
etkilerinin ortadan kaldırılmasında yararlı olduğu bildirilmiştir. Aşırı miktarda
doz aşımı fatal olabilir, ancak genellikle müdahaleden başarılı sonuç alınır.
Saklama Koşulları:
25 °C altında ve ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
Ticari Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
100 ml'lik şişelerde.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Convulex CR 300 mg Tablet, 50 tabletlik şişelerde.
Convulex CR 500 mg Tablet, 50 tabletlik şişelerde.
Convulex 150 mg Kapsül, 60 kapsüllük blister ambalajlarda
Convulex 300 mg Kapsül, 60 kapsüllük blister ambalajlarda
Convulex 500 mg Kapsül, 60 kapsüllük blister ambalajlarda
Ruhsat Sahibi : Liba Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe Cad. No. 5 Kavacık
Anadoluhisarı - 34810- stanbul
Ruhsat Tarih ve Numarası: 25.02.1997-101/43
Üretim Yeri : Gerot Pharmazeutika GmbH
Arnethgasse 3
Viyana, Avusturya
REÇETE LE SATILIR.
Prospektüs onay tarihi: 26.06.2006


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.