T ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » TRENTAL 100 MG 5 AMPUL

TRENTAL 100 MG 5 AMPUL

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809757608
 • Fiyatı :
  13,68TL
 • SB.atc:
  C04AD03
 • Etkin madde :
  pentoksifilin
 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C04 PERİFERİK VAZODİLATÖRLER
  C04A PERİFERİK VAZODİLATÖRLER
  C04AD Pürin türevleri
  C04AD03 pentoksifilin

pentoksifilin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Pürin türevi periferik vazodilatatör.
Yetişkinde 2-3 x 400-600mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, hemoraji, retinal kanamalar.

Etkileşim; antihipertansifler, antidiyabetikler, teofilin.

Yan etkiler; sıcak basması, dispepsi, aritmi, allerjik reaksiyonlar, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Trental® i.v. 100
Enfüzyon ampulü
FORMÜLÜ
5 ml’lik bir ampul 100 mg pentoksifilin, 35 mg sodyum klorür ve ad. 5 ml
enjeksiyonluk distile su içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri:
Pentoksifilin, bozulmuş eritrosit deformabilitesini arttırır, eritrosit agregasyonunu
azaltır, trombosit agregasyonunu azaltır, fibrinojen düzeylerini düşürür, lökositlerin
endotele adhezyonunu azaltır, lökosit aktivasyonu ve bunun neden olduğu endotel
hasarını azaltır ve kan viskozitesini düşürür.
Dolayısıyla, pentoksifilin, kanın akışkanlığını arttırarak ve antitrombotik etkiler
göstererek mikrodolaşım perfüzyonunu arttırır.
Pentoksifilinin yüksek dozlarda ya da hızlı infüzyonla uygulanması halinde, periferik
direnç hafifçe azalabilir. Pentoksifilin kalp üzerinde hafif bir pozitif inotropik etki
gösterir.
Farmakokinetik özellikleri:
Oral uygulamadan sonra, pentoksifilin hızla ve hemen hemen tam olarak emilir.
Hemen hemen tam absorpsiyondan sonra, pentoksifilin bir “ilk geçiş”
metabolizmasına uğrar. Ana bileşiğin mutlak biyoyararlanımı %19 ± 13’dür. Aktif
ana metabolit olan 1-(5-hidroksiheksil)-3,7-dimetil-ksantin (metabolit I), geri dönüşlü
biyokimyasal redox-dengede olduğu ana maddesinin plazmadaki konsantrasyonunun
iki katı olarak ölçülebilir. Bu nedenle, pentoksifilin ve metabolit I tek bir aktif birim
olarak değerlendirilmelidir ve dolayısıyla etkin maddenin yararlanımı anlamlı ölçüde
daha yüksektir.
Oral ya da intravenöz uygulamadan sonra pentoksifilinin eliminasyon yarılanma ömrü
yaklaşık 1.6 saattir.
Pentoksifilin tamamen metabolize olur ve %90’ından fazlası konjuge olmayan suda
çözünebilir polar metablitler formunda böbrek yoluyla atılır. Ağır böbrek fonksiyon
bozukluğu olan hastalarda metabolit atılımı gecikir.
Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda pentoksifilinin eliminasyon yarılanma
ömrü uzar ve mutlak biyoyararlanımı artar.
ENDİKASYONLARI
• Periferik arterlerin tıkayıcı hastalıkları ve arteriyosklerotik veya diyabetik
nedenlerden meydana gelen arteriovenöz dolaşım bozuklukları (kesik topallama,
istirahat ağrısı gibi)
• Trofik bozukluklar (bacak ülseri ve gangren gibi ).
• Serebral dolaşım bozuklukları.
• Göze ait, dejeneratif vasküler süreç ile seyreden dolaşım bozuklukları.
KONTRENDİKASYONLAR:
Trental aşağıdaki hastalarda kullanılmamalıdır:
- Pentoksifilin'e, diğer metilksantinlere veya herhangi bir yardımcı maddeye aşırı
duyarlılığı olanlar,
- Ağır hemorajisi olanlar (kanama riskini artırır),
- Ağır retinal kanaması olanlar (kanama riskini artırır).
UYARILAR/ÖNLEMLER
Aşağıdaki hastalarda dikkatli takip gerekir;
- Ağır kardiyak aritmisi olanlar,
- Miyokard enfarktüsü olanlar,
- Düşük tansiyonu olanlar,
- Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlar (kreatinin klirensi 30 ml/dk’nın altında)
- Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlar,
- Koagülasyon hastalıkları ve antikoagülan tedaviye bağlı olarak kanama eğilimi
artmış olanlar(kanama ile ilgili olarak, "Kontrendikasyonlar" bölümüne bkz),
- Kan basıncında düşme riski olanlar (örn. ağır koroner kalp hastalığı veya beyne kan
sağlayan damarlarda tıkanıklık olan hastalar).
Trental' in çocuklarda kullanımına ait deneyim yoktur.
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIM
Gebelik:
Kategori C. Trental'in hamilelikte kullanımıyla ilgili deneyim olmadığından, hamilelik
süresince kullanılmamalıdır.
Laktasyon:
Pentoksifilin az miktarda anne sütüne geçer. Bu konuda yeterli deneyim
olmadığından, muhtemel risk ve yararları dikkatlice saptanmadan Trental süt veren
kadınlara verilmemelidir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Özellikle, Trental yüksek dozda veya hızlı enfüzyon şeklinde uygulandığında, sıcak
basması, midede ağırlık gibi gastrointestinal şikayetler, dolgunluk hissi, bulantı,
kusma veya ishal, nadiren taşikardi gibi kardiyak aritmiler olabilir.
Ek olarak kaşıntı, deride kızarma ve ürtiker nadiren gelişebilir. Çok nadir durumlarda,
anjionörotik ödem, bronkospazm ve bazen şoka varabilen, ağır anaflaktik/anaflaktoid
reaksiyonlar olabilir.
Anaflaktik/anaflaktoid reaksiyonların ilk semptomları görüldüğünde, Trental hemen
kesilmeli ve doktora haber verilmelidir.
Baş dönmesi, baş ağrısı, ajitasyon ve uyku bozuklukları nadiren olabilir. Çok nadir
durumlarda, intrahepatik kolestaz ve transaminaz artışı ve aseptik menenjit oluşabilir.
Nadiren, anjina pectoris, kan basıncının düşmesi ve özellikle kanama eğiliminin arttığı
hastalarda kanamalar (örn. deri ve/veya mukozada, midede ve/veya bağırsaklarda)
gelişebilir ve izole durumlarda trombositopeni olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
İnsülin veya oral antidiyabetiklerin kan şekerini düşürücü etkisini arttırabilir. Bundan
dolayı diabetes mellitus tedavisi gören kişiler dikkatlice izlenmelidir.
Antihipertansif ajanların kan basıncını düşürücü etkileri ve kan basıncını düşürme
potansiyeli taşıyan ilaçların etkisi, Trental tedavisi sırasında, artabilir.
Bazı hastalarda, pentoksifilin ve teofilinin beraber kullanımı teofilin düzeyini artırabilir.
Bunun sonucu olarak, teofiline bağlı advers etkiler artabilir ve ağırlaşabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Prensip olarak, uygulama şekli ve dozaj (oral veya i.v.), dolaşım bozukluğunun tipine
ve ağırlığına ve hastanın ilacı tolere etme miktarına bağlıdır. Dozaj genellikle
aşağıdaki şekildedir:
100 mg pentoxifilinin enfüzyon süresi, en az 60 dakika olmalıdır. Bu süre 300
mg için en az 180 dakikadır.
• Periferik arterin tıkayıcı hastalığı (PAOD) Evre II (intermitan klaudikasyon)
ve gözdeki dolaşım bozuklukları; başlangıç tedavisi ya da oral tedaviye
destek olarak
Günde bir ya da iki kez 100-600 mg pentoksifilin infüzyonu uygulanması
önerilmektedir.
Pentoksifilin infüzyonunun uygun bir infüzyon solüsyonu içinde uygulanması
önerilmektedir; birlikte bulunan hastalığa (örn. konjestif kalp yetersizliği) bağlı olarak,
infüzyon hacminin düşük tutulması gerekebilir. Özellikle bu gibi durumlarda, kontrollü
hacimli bir infüzyon pompası yararlı olabilir.
Düşük doz infüzyon tedavisi oral tedavi ile kombinasyon halinde uygulandığında,
önerilen toplam günlük doz 1200 mg pentoksifilinden (intravenöz artı oral) oluşur.
İdame tedavisi için, tedaviye tek başına oral pentoksifilin ile devam edilebilir.
• Periferik arterin tıkayıcı hastalığı (PAOD) Evre III ve IV
Toplam 1200 mg günlük pentoksifilin dozunun, uygun bir taşıyıcı solüsyon içinde 24
saatlik bir süre içinde devamlı infüzyon şeklinde ya da her biri en az altı saatlik
sürelerle günde iki kez verilen 600 mg infüzyon şeklinde uygulanması önerilmektedir.
Özel Durumlar
Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi 30 ml/dak.’nın altında)
dozu yaklaşık olarak % 30 - 50 oranında azaltmak gerekebilir. Doz azaltımı, hastanın
ilacı tolere etmesine bağlı olarak değişir.
Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, kişisel toleransa bağlı olarak doz
azaltımı gereklidir.
Tansiyonu düşük veya dolaşım sistemleri labil olan hastalarda, kan basıncını düşüren
özel riskler taşıyan hastalarda (örn. ağır koroner kalp hastalığı olan hastalar veya
beyine kan sağlayan damarlarda tıkanıklık olan kişiler gibi) tedaviye düşük doz ile
başlanmalı, daha sonra doz yavaş yavaş artırılmalıdır.
Uygulama:
Trental uygun sıvı ile dilüe edildikten sonra intravenöz enfüzyon olarak verilmelidir.
Enfüzyon çözeltisi olarak serum fizyolojik, Ringer çözeltisi kullanılabilir. Kullanılacak
solüsyonla uyumluluk her olguda uygulamadan önce test edilmelidir
(Uyarılar/Önlemler bölümüne bakınız). Sadece berrak solüsyonlar enfüze edilmelidir.
Eşlik eden hastalığa (konjestif kalp yetmezliği gibi) bağlı olarak, enfüzyon miktarını
düşük tutmak gerekebilir. Özellikle bu gibi durumlarda, miktar kontrollü enfüzyon
pompası kullanmak yararlı olabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
• Doz aşımı semptomları
Akut pentoksifilin doz aşımının ilk semptomları bulantı, baş dönmesi, taşikardi ya da
kan basıncında düşme olabilir. Bunun yanı sıra, ateş, ajitasyon, flush, bilinç kaybı,
refleks kaybı, tonik-klonik konvülziyonlar ve – gastrointestinal kanamanın bir belirtisi
olarak – kahve telvesi kıvamında kusma gibi belirtiler olabilir.
• Doz aşımının tedavisi
Spesifik bir antidot bilinmemektedir. Eğer doz aşımı henüz meydana gelmişse,
toksinin primer eliminasyonu (örn. gastrik lavaj) ya da absorpsiyonunun geciktirilmesi
(örn. aktif kömür) yoluyla daha fazla sistemik absorpsiyonu önlemek üzere
girişimlerde bulunulabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30OC’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Trental 100 mg / 5 ml, 5 ml’lik 5 enfüzyon ampulü içeren ambalajda
Piyasada mevcut diğer farmasotik dozaj şekilleri:
Trental i.v. 300 mg /15 ml, 15 ml'lik 5 enfüzyon ampulü içeren ambalajda
Trental 400 mg, 20 ve 60 retard draje içeren blister ambalajda
Trental CR 600 mg 20 ve 50 CR filmtabletlik blister ambalajlarda.
Ruhsat Sahibi:
Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. No: 209 4. Levent-İstanbul
Üretim Yeri:
PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.
34010 Topkapı - İstanbul.
Ruhsat no. ve tarihi: 197/23-23.07.2001
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi: 11.08.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.