X ile başlayan ilaçlar » Takeda » XEFO 8 MG 2 ML 1 FLAKON

XEFO 8 MG 2 ML 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  TAKEDA
 • Barkod :
  8699456790065
 • Fiyatı :
  5,5TL
 • SB.atc:
  M01AC05
 • Etkin madde :
  lornoksikam
 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AC Oksikamlar
  M01AC05 lornoksikam

lornoksikam etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Oksikam grubu antienflamatuar.
Yetişkinde 8-16mg/gün, iki dozda.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, mide veya duedonum ülseri, böbrek fonksiyonu bozukluğu, hipovolemi veya dehidrasyonu olanlar, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, ağır kalp yetmezliği, serobrovasküler kanama.

Etkileşim; antikoagülanlar, trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar, diüretikler, sülfonilüre, ACE inhibitörleri, lityum, methotrexat, simeditin, digoxin.

Yan etkiler; karın ağrısı, bulantı, diyare, konstipasyon, peptik ülser, GİS kanaması, vertigo, baş ağrısı, tad değişiklikleri, uykusuzluk, yorgunluk, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Her bir enjeksiyonluk toz flakon etken madde olarak 8 mg Lornoksikam, yardımcı madde olarak 100
mg mannitol, 12 mg trometamol, 0.2 mg disodyum edetat içerir. Her bir çözücü ampul; 2 ml
enjeksiyonluk su içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik özellikleri
Lornoksikam oksikam grubuna dahil analjezik ve antipiretik etkili, non-steroidal antiinflamatuvar
(NSAİ) bir ajandır. Lornoksikam'ın etki mekanizması, siklooksijenaz-1 ve siklooksijenaz-2
izoenzimlerinin dengeli biçimde reversibl olarak inhibe edilerek, inflamasyon mediyatörleri olan
prostaglandinlerin sentezini inhibe etmesine bağlanmaktadır. Bütün inflamatuvar olaylara karşı
etkilidir. Siklooksijenaz izoenzimlerinin inhibisyonu lökotrienlerin oluşumunda artışa neden olmaz.
Farmakokinetik özellikleri
Xefo 8 mg flakon intravenöz ve intramusküler olarak uygulanabilir. İntramusküler uygulamadan sonra
Cmax’a takriben 25 dakika sonra erişilir. İntramusküler enjeksiyondan sonra mutlak biyoyararlanımı
% 97'dir.
Ortalama eliminasyon yarı-ömrü 3 - 4 saattir. Lornoksikam plazmada değişmemiş şekilde ve inaktif
OH-metaboliti olarak bulunur. Lornoksikam (diğer oksikamlar ve diklofenak gibi) sitokrom P450 2C9
vasıtası ile metabolize olur. Bu enzim için genetik polimorfizm nedeniyle hızlı ve yavaş metabolizörler
vardır. Bu da yavaş metabolizörlerde lornoksikam'ın plazma seviyesinin farkedilir düzeyde
yükselmesine neden olabilir.
Plazmada proteinlerine bağlanma oranı yüksektir (% 99) ve lornoksikam konsantrasyonundan
bağımsızdır. Vücuttaki lornoksikam’ın üçte biri böbrekler, üçte ikisi karaciğer yoluyla atılır.
ENDİKASYONLARI
Xefo aşağıdaki analjezik ve antiinflamatuvar etki istenen durumlarda endikedir
Postoperatif ve travmaya bağlı ağrıların kısa süreli tedavisi,

Kronik romatizmal hastalıklar (romatoid artrit) ve dejeneratif eklem hastalıklarının (osteoartrit)

akut alevlenmeleri,
Eklem dışı romatizmal durumların (lumbo-siyatalji) kısa süreli tedavisi.

KONTRENDİKASYONLARI
Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon;
lornoksikam veya preparatın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı allerjisi olan kişilerde,

salisilat veya diğer NSAİ'lara karşı aşırı duyarlılığı (astım, rinit, anjioödem veya ürtiker gibi

semptomlar) olan hastalarda,
aktif veya yerleşik mide veya duedonum ülseri olan hastalarda,

böbrek fonksiyonu orta veya ağır düzeyde kısıtlı olan hastalarda (serum kreatinini 300 μmol/l'nin

üzerinde),
hipovolemi veya dehidrasyonu olan hastalarda,

ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,

ağır kalp yetmezliğine sahip hastalarda ve

bilinen yada şüphe edilen serobrovasküler kanama durumlarında kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Geçmişinde gastrointestinal ülser ve kanama hikayesi olan hastalar
Geçmişinde peptik ülser ve kanama hikayesi olan kişilerde ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden
sonra verilmelidir. Tedavi sırasında peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama gelişenler tedaviyi
kesmelidir.
Böbrek yetersizliği olan hastalar
Hafif böbrek fonksiyon bozukluklarında (Serum kreatinini 150-300 μmol/l), ayrıntılı bir risk-yarar
değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Renal kan akımının sürdürülmesinde prostaglandinlerin önemi
nedeniyle kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, yaşlı, diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve
herhangi bir nedenle örneğin; büyük bir ameliyat öncesi veya sonrasında olduğu gibi önemli
ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda özel bir dikkat gereklidir. Bu durumdaki hastalarda böbrek
fonksiyonları yakından izlenmeli, gerekirse tedavi kesilmelidir.
Karaciğer yetersizliği olan hastalar
Karaciğer hastalıklarında (örneğin siroz), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir.
Klinik izleme ve karaciğer fonksiyon testlerinin takip edilmesi önerilir.
Kogülasyon bozuklukları olan hastalar
Koagülasyon bozukluklarında ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir.
Klinik izleme ve PTT testlerinin takip edilmesi önerilir.
Çocuklar ve yaşlılar
18 yaşın altında veya 65 yaşın üzerindeki kişilerde kullanımıyla ilgili yeterli klinik veriler
bulunmamaktadır.
Gebelik ve emzirme dönemi
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde insanlarla ilgili klinik deneyimler bulunmadığı ve bu dönemlerde
güvenli bir uygulama garanti edilemediği için kullanılmamalıdır.
1. ve 2. trimesterde Gebelik Kategorisi B, 3. trimesterde Gebelik Kategorisi D’dir.
Henüz lornoksikam'ın anne sütüne geçtiğine dair klinik bilgi bulunmamaktadır.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Etkisi bildirilmemiştir.
YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER
İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Hastaların küçük bölümünde, istenmeyen etkiler
nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekir. Bildirilen yan etkiler aşağıda verilmiştir
Görülme sıklığı %1’den yüksek
Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Sisteme ait değişiklikler Abdominal ağrı, diyare, dispepsi, mide
bulantısı, kusma, kabızlık, gastroözofageal reflü, ağız kuruluğu, flatülans, gastrit, stomatit, peptik ülser
ve/veya gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karaciğer fonksiyon bozuklukları
Deri Dermatit, kaşıntı, ekimoz, alopesi
Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi ve Psikiyatrik değişiklikler vertigo, başağrısı, tad değişiklikleri,
terleme, bacak krampları, parezteziler, titreme, görme değişiklikleri, uykusuzluk, yorgunluk
Görülme sıklığı %0.1 ile 1 arası
Görme ve işitme değişiklikleri Konjunktivit, görme bozuklukları, tinnitus
Diğer Ödem, taşikardi, sıcaklık basması, dispne, anemi, palpitasyon, miyalji, kilo kaybı
Görülme sıklığı %0.1’den az
Hemoroid ve rektal kanama, özofajit, idrar yapma güçlüğü, allerjik reaksiyonlar, kanama zamanı
uzaması, kan basıncı değişiklikleri, ajitasyon, kilo alımı, güçsüzlük, trompositopeni
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Antikoagülanlar veya trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar ile beraber kullanımında kanama
süresinin uzamasına neden olabilir, diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar gibi kıvrım diüretiklerin
diüretik ve kan basıncı düşürücü etkisini azaltır, sülfonilüre’nin hipoglisemik etkisini güçlendirir, ACE
inhibitörlerinin etkisini azaltır, lityum plazma kararlı durum seviyelerini etkileyerek lityum plazma
düzeyini arttırabilir, metotreksat'ın serum düzeyleri yükseltebilir, simetidin lornoksikam'ın plazma
konsantrasyonunun yükselmesine neden olur, digoksin'in renal klerensini azaltır.
Lornoksikam karaciğerde CYP2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiğinden bu enzimi indükleyen
rifampisin gibi ilaçlarla birlikte alındığında plazma düzeyi azalır.
Spinal ve peridural anestezi uygulamasında heparin ile birlikte kullanımı spinal veya epidural hematom
riskini artırır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Xefo 8 mg enjeksiyonluk liyofilize madde, uygulamadan önce çözücü ampuldeki enjeksiyonluk 2 ml su
ile sulandırılmalıdır. Bu çözeltinin pH değeri yaklaşık 8,7 ve ozmolaritesi ise yaklaşık 328
mosmol/kg'dır.
Uygulama Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon I.V. ve I.M. yolla kullanılabilir. İntravenöz uygulamada
enjeksiyon süresi en az 15 saniye, intramusküler uygulamada ise en az 5 saniye olmalıdır.
Lornoksikam 8 mg'lık dozlar halinde verilmelidir ve günlük doz genel olarak 16 mg'ı aşmamalıdır. Bazı
hastalarda ilk 24 saat içerisinde bir 8 mg'ın daha verilmesi gerekebilir, böylece ilk tedavi günü için izin
verilen en yüksek doz 24 mg'a yükseltilmiş olur. Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon % 0.9 NaCl, %5
desktroz (glukoz) ve ringer solüsyonu ile geçimlidir.
DOZ AŞIMI
Günümüzde aşırı dozla ilgili deney sonuçları henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle aşırı dozun etkileri
kesin bir şekilde açıklanamamakta veya spesifik bir tedavi tavsiye edilememektedir. Ancak prensip
olarak Xefo ile bir aşırı dozda aşağıdaki semptomlar görülebilir Baş dönmesi ve kusma, serebral
semptomlar (uyuşukluk ve koma ve kasılmalarla sonuçlanabilen ataksi). Karaciğer ve böbrek
fonksiyonunda değişiklikler, muhtemelen koagülasyon bozuklukları. Gerçek veya şüphe edilen bir aşırı
doz durumunda ilaç derhal kesilmelidir. Lornoksikam'ın yarı ömrü kısa olduğu için hızla atılır.
Lornoksikam diyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz. Günümüzde spesifik bir antidotu bilinmemektedir.
Bilinen acil durum önlemleri alınmalıdır. Gastrointestinal rahatsızlıklar prostaglandin analoğu veya
ranitidin ile tedavi edilebilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
1 (5,6,10) enjektabl toz flakon ve 2 ml’lik çözücü ampul içeren ambalajlarda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Xefo 8 mg Film Kaplı Tablet
RUHSAT SAHİBİ
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu / İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NO
25. 08. 2003 – 114/60
İMAL YERİ
Nycomed Danimarka lisansıyla Nycomed GmbH Avusturya’da üretilip, distile su içeren ampul ilavesi ve
ambalajlama Mefar İlaç San. A.Ş.-İstanbul’da yapılmıştır.
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi 01. 09. 2003

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.