X ile başlayan ilaçlar » Takeda » XEFO RAPID 8 MG 10 FİLM TABLET

XEFO RAPID 8 MG 10 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  TAKEDA
 • Barkod :
  8699456090059
 • Fiyatı :
  7,15TL
 • SB.atc:
  M01AC05
 • Etkin madde :
  lornoksikam
 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AC Oksikamlar
  M01AC05 lornoksikam

lornoksikam etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Oksikam grubu antienflamatuar.
Yetişkinde 8-16mg/gün, iki dozda.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, mide veya duedonum ülseri, böbrek fonksiyonu bozukluğu, hipovolemi veya dehidrasyonu olanlar, ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu, ağır kalp yetmezliği, serobrovasküler kanama.

Etkileşim; antikoagülanlar, trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar, diüretikler, sülfonilüre, ACE inhibitörleri, lityum, methotrexat, simeditin, digoxin.

Yan etkiler; karın ağrısı, bulantı, diyare, konstipasyon, peptik ülser, GİS kanaması, vertigo, baş ağrısı, tad değişiklikleri, uykusuzluk, yorgunluk, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Xefo Rapid 8 mg. Film Tablet
FORMÜLÜ:
Her bir film kaplı tablet etken madde olarak 8.0 mg Lornoksikam; boyar madde olarak
Titanyum Dioksit içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Farmakodinamik Özellikleri:
Lornoksikam oksikam grubuna dahil analjezik etki gösteren, non-steroidal antiinflamatuvar
(NSAİ) bir ajandır. Lornoksikam'ın etki mekanizması, siklooksijenaz-1 ve siklooksijenaz-2
izoenzimlerinin non-selektif olarak reversibl olarak inhibe edilerek, inflamasyon
mediyatörleri olan prostaglandinlerin sentezini inhibe etmesine bağlanmaktadır.
Siklooksijenaz izoenzimlerinin inhibisyonu lökotrienlerin oluşumunda artışa neden olmaz.
Diğer NSAİ’larda olduğu gibi Lornoksikam’ın da analjezik etki mekanizması tam olarak
ortaya konulamamıştır.
Farmakokinetik Özellikleri:
Xefo Rapid içindeki etken madde lornoksikam gastrointestinal sistemden hızla ve tama yakın
olarak absorbe edilir. Alındıktan sonra Cmax’a takriben 30 dakika sonra erişir. Xefo Rapid’in
Cmax’ı standart Xefo tabletlerden daha yüksektir ve parenteral Xefo’ya eşittir. İlk geçiş
etkisine uğramaz.
Ortalama eliminasyon yarı-ömrü 3 - 4 saattir. Lornoksikam plazmada değişmemiş şekilde ve
inaktif hidroksillenmiş metaboliti olarak bulunur. Lornoksikam (diğer oksikamlar ve
diklofenak gibi) sitokrom P450 2C9 ile metabolize olur. Bu enzim için genetik polimorfizm
nedeniyle hızlı ve yavaş metabolizörler vardır. Bu da yavaş metabolizörlerde lornoksikam'ın
plazma düzeyinin farkedilir düzeyde yükselmesine neden olabilir.
Plazmada proteinlerine bağlanma oranı yüksektir (% 99) ve lornoksikam konsantrasyonundan
bağımsızdır. Vücuttaki lornoksikam’ın üçte biri böbrekler, üçte ikisi karaciğer yoluyla atılır.
ENDİKASYONLARI:
Xefo Rapid akut ağrının kısa süreli tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI:
Xefo Rapid 8 mg Film Kaplı Tablet;
• Lornoksikam veya preparatın diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjisi olan
kişilerde,
• salisilat veya diğer NSAİ'lara karşı aşırı duyarlılığı (astım, rinit, anjioödem veya ürtiker gibi
semptomlar) olan hastalarda,
• aktif veya yerleşik mide veya duodenum ülseri olan hastalarda,
• gastro-intestinal kanamalılarda, serebrovasküler kanamalılarda veya diğer kanamalı
hastalıklarda,
• böbrek fonksiyonu ağır düzeyde kısıtlı olan hastalarda (serum kreatinini 700 μmol/l'nin
üzerinde),
• hipovolemi veya dehidratasyonu olan hastalarda,
• ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda,
• ağır kalp yetmezliğine sahip hastalarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER :
Geçmişinde gastrointestinal ülser ve kanama hikayesi olan hastalar:
Geçmişinde peptik ülser ve kanama hikayesi olan kişilerde ayrıntılı bir risk-yarar
değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Tedavi sırasında peptik ülser ve/veya gastrointestinal
kanama gelişenler tedaviyi kesmelidir.
Böbrek yetersizliği olan hastalar:
Hafif böbrek fonksiyon bozukluklarında (Serum kreatinini 150-300 μmol/l), ayrıntılı bir risk-
yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir. Renal kan akımının sürdürülmesinde
prostaglandinlerin önemi nedeniyle kardiyak veya renal fonksiyon yetersizliği olan, yaşlı,
diüretiklerle tedavi edilmekte olan ve herhangi bir nedenle örneğin; büyük bir ameliyat öncesi
veya sonrasında olduğu gibi önemli ekstraselüler hacim eksikliği olan hastalarda özel bir
dikkat gereklidir. Bu durumdaki hastalarda böbrek fonksiyonları yakından izlenmeli,
gerekirse tedavi kesilmelidir.
Karaciğer yetersizliği olan hastalar:
Karaciğer hastalıklarında (örneğin siroz), ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra
verilmelidir. Klinik izleme ve karaciğer fonksiyon testlerinin takip edilmesi önerilir.
Koagülasyon bozuklukları olan hastalar:
Koagülasyon bozukluklarında ayrıntılı bir risk-yarar değerlendirmesinden sonra verilmelidir.
Klinik izleme ve PTT testlerinin takip edilmesi önerilir.
Çocuklar ve yaşlılar:
18 yaşın altında kişilerde kullanımıyla ilgili yeterli klinik veriler bulunmamaktadır.
65 yaşın üzerindeki hastalarda böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının takibi önerilir.
Gebelik ve emzirme dönemi:
1. ve 2. trimesterde Gebelik Kategorisi B, 3. trimesterde Gebelik Kategorisi D’dir.
Hamilelik ve emzirme dönemlerinde insanlarla ilgili klinik deneyimler bulunmadığı ve bu
dönemlerde güvenli bir uygulama garanti edilemediği için kullanılmamalıdır.
Henüz lornoksikam'ın anne sütüne geçtiğine dair klinik bilgi bulunmamaktadır.
Emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi : NSAİİ’ların kullanımı sırasında baş dönmesi ve
merkezi sinir sistemi rahatsızlıkları olan kişilerin araç ve makine kullanmaları
önerilmemektedir.
YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER:
İstenmeyen etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Hastaların küçük bölümünde, istenmeyen
etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekir. Bildirilen yan etkiler aşağıda verilmiştir.
Görülme sıklığı %1’den yüksek:
Gastrointestinal ve Hepatobiliyer Sisteme ait değişiklikler: Abdominal ağrı, diyare, dispepsi,
mide bulantısı, kusma, kabızlık, gastroözofageal reflü, ağız kuruluğu, flatülans, gastrit,
stomatit, peptik ülser ve/veya gastrointestinal kanama, iştah değişiklikleri, karaciğer
fonksiyon bozuklukları.
Deri: Dermatit, kaşıntı, ekimoz, alopesi.
Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi ve Psikiyatrik değişiklikler: Vertigo, başağrısı, tad
değişiklikleri, terleme, bacak krampları, parezteziler, titreme, görme değişiklikleri,
uykusuzluk, yorgunluk.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:
• Antikoagülanlar veya trombosit agregasyonunu inhibe edici ilaçlar ile beraber
kullanımında kanama süresinin uzamasına neden olabilir.
• Diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile birlikte kullanıldığında advers etki riski
artar.
• Kıvrım diüretiklerin diüretik ve kan basıncı düşürücü etkisini azaltır.
• Sülfonilüre’nin hipoglisemik etkisini güçlendirir.
• ADE inhibitörlerinin etkisini azaltır.
• Lityum plazma kararlı durum seviyelerini etkileyerek lityum plazma düzeyini
arttırabilir.
• Metotreksat 'ın serum düzeylerini yükseltebilir.
• Simeditin lornoksikam'ın plazma konsantrasyonunun yükselmesine neden olur.
• Digoksin'in renal klerensini azaltır.
Lornoksikam karaciğerde CYP2C9 izoenzimi tarafından metabolize edildiğinden bu enzimi
indükleyen rifampisin gibi ilaçlarla birlikte alındığında plazma düzeyi azalır.
Spinal ve peridural anestezi uygulamasında heparin ile birlikte kullanımı spinal veya epidural
hematom riskini artırır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Ağrı tedavisinde dozaj :
8 mg - 16 mg/günlük doz önerilir ve 2 doz olarak alınmalıdır.
Günlük doz 16 mg'ı aşmamalıdır.
Böbrek veya karaciğer fonksiyon bozukluğu durumunda dozaj :
Böbrek veya karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilen maksimum doz 12 mg'a azaltılır.
Çocuklar ve yaşlılar için dozaj :
Xefo Rapid'in (18 yaşın altındaki) çocuklarda kullanılmaz. Günlük dozajın kısıtlanmasını
gerektiren böbrek ve karaciğer fonksiyonu bozuklukları yoksa yaşlılar için hiç bir özel dozaj
değişikliği gerekli değildir.
Yeterli miktarda sıvıyla yemeklerden önce alınmalıdır.
DOZ AŞIMI :
Günümüzde aşırı dozla ilgili deney sonuçları henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle aşırı dozun
etkileri kesin bir şekilde açıklanamamakta veya spesifik bir tedavi tavsiye edilememektedir.
Ancak prensip olarak Xefo Rapid ile bir aşırı dozda aşağıdaki semptomlar görülebilir: Baş
dönmesi ve kusma, serebral semptomlar (uyuşukluk ve koma ve kasılmalarla sonuçlanabilen
ataksi). Karaciğer ve böbrek fonksiyonunda değişiklikler, muhtemelen koagülasyon
bozuklukları. Gerçek veya şüphe edilen bir aşırı doz durumunda ilaç derhal kesilmelidir.
Lornoksikam'ın yarı ömrü kısa olduğu için hızla atılır. Lornoksikam diyalizle vücuttan
uzaklaştırılamaz. Günümüzde spesifik bir antidotu bilinmemektedir. Mide yıkama dahil her
zamanki acil önlemler göz önünde bulundurulmalıdır. Prensip olarak aktif karbon uygulaması
ancak Xefo Rapid’in alınmasından hemen sonra preperatın absorbsiyonunu azaltabilir.
Gastrointestinal rahatsızlıklar prostaglandin analoğu veya ranitidin ile tedavi edilebilir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
25 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
Xefo 8 mg Film Kaplı Tablet
Xefo 8 mg Enjektabl Toz Flakon
RUHSAT SAHİBİ :
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu / İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NO :
08.02.2006 – 119/29
ÜRETİM YERİ :
NYCOMED DANMARK ApS, DANİMARKA
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi : 08.02.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.